Algemene voorwaarden

 1. LV notarissen is een maatschap naar Nederlands recht (hierna: “LV notarissen”) van
  besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen). LV notarissen is gevestigd in
  Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90753798.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij
  LV notarissen als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt
  of andere werkzaamheden verricht. De personen die bevoegd zijn om namens LV
  notarissen opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid met “partner”.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan LV notarissen te zijn gegeven, en
  niet aan een aan LV notarissen verbonden persoon. De gezamenlijke
  praktijkvennootschappen die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst maten
  zijn van de maatschap, zijn ten behoeve en ten laste van het hen gezamenlijk
  toebehorende maatschapsvermogen de enige contractuele wederpartij van de
  opdrachtgever. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht
  zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan LV notarissen verbonden persoon. De
  werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan LV
  notarissen verbonden personen worden begrepen de huidige en voormalige
  werknemers, adviseurs, partners, dochterondernemingen, zusterondernemingen en
  de maten van LV notarissen en hun bestuurders.

  Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen
  hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die
  uit hoofde van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn, Indien de opdracht
  wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien
  deze persoon kan worden beschouwd als (mede) beleidsbepaler van deze
  rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door
  de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de
  declaratie, onverschillige of deze al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten
  name van de rechtspersoon is gesteld, dan wel ten name van de opdrachtgever als
  natuurlijk persoon.

  Deze algemene voorwaarden gelden als een derdenbeding als bedoeld in artikel
  6:253 BW ten behoeve van alle in dit artikel genoemde personen en
  rechtspersonen. Zij zijn hierdoor gerechtigd om in voorkomende gevallen een
  beroep te doen op deze algemene voorwaarde, of op de bepalingen daaruit.

 4. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot
  aansprakelijkheid van LV notarissen leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
  het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door LV notarissen afgesloten
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen
  risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering
  plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van LV notarissen beperkt tot een bedrag gelijk
  aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte
  honorarium (exclusief btw), dan wel het door de cliënt daadwerkelijk betaalde
  honorarium (exclusief btw) (welke van de twee het laagste bedrag is), voor de
  desbetreffende opdracht waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 5. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. LV
  notarissen merkt nadrukkelijk op dat elektronische communicatie niet veilig is en
  kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd
  (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters. Indien en voor zover van
  toepassing, wordt het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c hierbij
  uitgesloten.

  LV notarissen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met
  digitale onbereikbaarheid, storingen van het internet, telefoonnet, elektriciteitsnet
  of computersystemen, het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook
  niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of
  verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en
  spamfilters. Tevens geldt de aansprakelijkheidsbeperking ook als LV notarissen
  aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet
  deugdelijk functioneren van de door de LV notarissen bij de uitvoering van de
  opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere
  zaken.

 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt
  bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de schade en
  met de aansprakelijkheid van LV notarissen daarvoor.
 7. Als LV notarissen bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden
  persoon inschakelt, dan is LV notarissen tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor
  eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door LV
  notarissen ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft LV
  notarissen de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de
  cliënt te aanvaarden.
 8. Niet alleen LV notarissen maar ook iedere aan LV notarissen verbonden of vroeger
  verbonden (rechts)persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene
  voorwaarden een beroep doen.
 9. LV notarissen kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten
  of van derden onder zich houden. LV notarissen zal deze gelden storten bij een bank
  die door LV notarissen wordt gekozen in overleg met degenen die daarbij belang
  hebben. LV notarissen is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet
  nakomt.
 10. Een vordering op LV notarissen dan wel op een van de aan haar verbonden
  notarissen vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in
  een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. LV notarissen (en
  de aan haar verbonden notarissen) betaalt (betalen) op grond van de notariële
  beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de
  akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling
  die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 11. Door LV notarissen te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of
  verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, dan wel bij een
  onroerend goed-transactie op de datum van passeren van de akte indien daarvoor
  een declaratie of nota van afrekening is verstrekt, bij gebreke waarvan de
  opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Tenzij schriftelijk anders is
  overeengekomen, wordt het honorarium vast gesteld aan de hand van de gewerkte
  uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd
  worden vastgesteld en welke tarieven zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en
  ervaring van de aan LV notarissen verbonden persoon die de opdracht uitvoert.
  Voorts zullen de door LV notarissen betaalde onkosten ten behoeve van
  opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief
  btw. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in
  rekening gebracht.

  Behoudens direct schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is LV notarissen
  gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of
  aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan LV notarissen
  verschuldigd is. Na het verstrijken van voornoemde termijn kan LV notarissen aan de
  opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad 1% per
  maand. Alle kosten verbonden aan de inning van hetgeen cliënt aan LV notarissen
  verschuldigd is komen voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten,
  waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door LV notarissen aan
  de inning te besteden tijd, worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom,
  met een minimum van € 500,00.

 12. LV notarissen is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter
  voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van
  cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de
  autoriteiten te melden.
 13. Op de rechtsverhouding tussen LV notarissen en haar cliënten is Nederlands recht
  van toepassing. Alleen de rechterbank Gelderland is bevoegd in eerste instantie van
  een geschil tussen LV notarissen en een cliënt kennis te nemen.

  Geschillenregelingen en toepasselijk recht
  De Klachten- en Geschillenregeling Notariaat is van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl
  en www.degeschillencommissie.nl.
  Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de
  Geschillencommissie bevoegd.

   

  Beroeps- en gedragsregels
  De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze
  regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging
  Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’.
  Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek ook op papier worden
  verstrekt.